POLIPY CEWKI MOCZOWEJ

Polipy cewki moczowej są guzowatymi, patologicznymi tworami, które najczęściej lokują się w końcowym odcinku cewki moczowej. Mogą występować pojedynczo lub też w grupach. Zmiany te częściej diagnozowane są u kobiet i są nazywane mięskiem cewkowym.

Polipy cewki moczowej objawiać się mogą:

  • częstym i bolesnym oddawaniem moczu,
  • obecnością krwi w moczu,
  • słabym, rozszczepionym strumieniem oddawanego moczu.

Powstawanie polipów cewki moczowej może być związane z wieloma czynnikami. Są to przede wszystkim:

  • nawrotowe zakażenia dróg moczowych,
  • ropnie,
  • mechaniczne drażnienie cewki moczowej.

W leczeniu polipów cewki moczowej największe znaczenie ma chirurgiczne usunięcie zmiany i poddanie jej badaniu histopatologicznemu celem wykluczenia choroby nowotworowej.